Vedtægter


V E D T Æ G T E R

Opdateret maj 2022


1.0 Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi
1.01 Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi.
1.02 I international sammenhæng er navnet: The Danish Society for Cardiovascular and Respiratory physioterapy.


2. FORMÅL
2.01 Forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og
ekspertise indenfor fysioterapeutfaglige specialer og fagområder.
2.02 Koordinere med andre specialebærende faglige selskaber og faglige selskaber via
Dansk Selskab for Fysioterapi, således at faglige selskaber for fysioterapi trækker i
samme retning, videndeler, udnytter hinandens ressourcer og etablerer fælles
funktioner, hvor dette er formålstjeneligt.
2.03 Varetager medlemmernes faglige interesser og repræsenterer medlemmerne, hvor
dette er økonomisk og fagligt hensigtsmæssigt, idet en sådan interesse- varetagelse
koordineres med Dansk Selskab for Fysioterapi.


3. MEDLEMSSKAB
3.01 Som medlemmer af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi kan kun
optages medlemmer af Danske Fysioterapeuter.
3.02 Ind- og udmeldelse kan foregå hele året.
3.03 Kontingentrestance ud over 3 mdr. medfører slettelse af medlemskab og
genoptagelse kan først ske, når restancen er betalt.
3.04 Dersom et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab jf.
3.01 skal vedkommende udtræde af Dansk Selskab for Hjerte- og
Lungefysioterapi.
3.05 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder Dansk Selskab for
Hjerte- og Lungefysioterapi ’s vedtægter. Eksklusion kan indankes for Danske
Fysioterapeuter.


4.KONTINGENT OG REGNSKAB
4.01 Kontingent til selskabet fastsættes ved den årlige generalforsamling.
Regnskabsåret er kalenderåret.

4.02 Studerende kan gratis være medlem af Dansk Selskab for Hjerte og Lungefysioterapi


5.GENERALFORSAMLING
5.01 Generalforsamlingen er Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi højeste
myndighed.
5.02 Der afholdes generalforsamling en gang om året, indenfor årets første 5
måneder, i år med fagfestival dog i forbindelse hermed.
5.03 Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse via Dansk Selskab for
Hjerte- og Lungefysioterapi ’s nyhedsbrev
5.04 Ved generalforsamlingen skal følgende punkter med på dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af det reviderede regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg af formand, på ulige år
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt.
5.05 Forslag til dagsorden eller vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før Generalforsamlingen.
5.06 Dagsorden samt indkomne forslag fremsendes til medlemmer af fagforummet 7
dage før Generalforsamlingen.
5.07 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
5.08 Medlemmer af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi , der har betalt
kontingent, er stemmeberettigede under generalforsamlingen, såfremt de deltager fysisk eller online.
5.09 Beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
5.10 Afstemning foretages ved håndsoprækning.
5.11 Såfremt et medlemmer ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

5.112 Såfremt der er online deltagelse foretages en anonym afstemning online
5.12 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og kræver at 2/3 af de
fremmødte stemmer for. Vedtægtsændringer først er gyldige når godkendt af Dansk
Selskab for Fysioterapi.


6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.01 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer det med
angivelse af motiveret dagsorden.
6.02 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår til selskabets medlemmer
med minimum 14 dages varsel.


7.BESTYRELSE
7.01 Bestyrelsen og formand vælges på generalforsamlingen.
7.02 Bestyrelsen består af min. 5 og max. 7 medlemmer samt 2 suppleanter og den
ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet, hvis vedkommende ikke sidder i
bestyrelsen.
7.03 Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.
Suppleanterne vælges for et år ad gangen.
7.03a I ulige år er formanden og tre bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige år er
tre bestyrelsesmedlemmer på valg.
7.04 Bestyrelsen konstituerer sig med minimum med en kasserer straks efter
generalforsamlingen.
7.05 Udvalg kan nedsættes efter behov.
7.06 Det er bestyrelsens ansvar udover at varetage Dansk Selskab for Hjerte- og
Lungefysioterapi ’s almindelige anliggender:
• At tilstræbe at der udgives et nyhedsbrev.
• At der afholdes en faglig temadag i forbindelse med generalforsamlingen.
• At referatet af generalforsamlingen bringes på hjemmesiden.
• At der tages referat af bestyrelsesmøderne og at referaterne bringes på hjemmesiden.


8. ANDRE ORGANISATIONER
8.01 Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation
uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter


9. ØVRIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER
9.01 Dansk selskab for Hjerte- og Lunge fysioterapi er pligtig til at overholde Danske
Fysioterapeuters og Dansk selskabs for Fysioterapis love, kollegiale vedtægter og
beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens
formål.


10. NEDLÆGGELSE
10.01 Dansk Selskab for Hjerte - og Lungefysioterapi kan nedlægges såfremt det
vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer
for dette, og ved en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt samtlige
stemmeberettigede, hvor 3/4 af de afgivne stemmer er for en nedlæggelse.
10.02 Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder
Dansk Selskab for Fysioterapi vedtægter for faglige selskaber.
10.03 I tilfælde af nedlæggelse tilfalder Selskabets aktiver Danske Selskab for
fysioterapi med det formål at fremme Hjerte-og Lungefysioterapi i Danmark.

Se vedtægter som PDF